Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng, đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động thu hút đầu tư vào trong KCN và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh. Nhằm khắc phục các khó khăn trên, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo thực hiện mục tiêu kép theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, vừa đảm bảo nhiệm vụ phòng chống dịch Covid – 19, vừa duy trì phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Qua đó kết quả thu hút đầu tư và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, nhất là vốn đầu tư đăng ký vào trong các KCN.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Hưng Yên đã được Thủ tướng chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha; và các Bộ, ngành đang tổ chức thẩm định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, Quyết định chủ trương đầu tư các KCN khác nằm trong quy hoạch. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư hạ tầng KCN đã thực hiện chi trả tiền đền bù GPMB cho các hộ dân khoảng 138,6 ha. Chủ đầu tư hạ tầng các KCN tiếp tục đầu tư san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, cấp thoát nước, cây xanh) thêm khoảng 66,85 ha. Việc đảm bảo tốt mặt bằng, cùng với chính sách thông thoáng đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút đầu tư vào trong các KCN thời gian qua. Qua đó, các KCN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận thêm 12 dự án đầu tư đăng ký đầu tư vào trong các KCN trên địa bàn tỉnh, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 715 tỷ đồng và 92,5 triệu USD, tổng diện tích đã cho thuê lại khoảng 30 ha. Thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 23 dự án, với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng thêm khoảng 200 triệu USD và 355 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng trong 6 tháng đầu năm 2021 khoảng 338 triệu USD, bằng 75 % kế hoạch cả năm 2021 là 450 triệu và 164% so với cùng kỳ năm 2020 là 205,8 triệu USD. Tính chung đến nay, trong các KCN của tỉnh đã tiếp nhận 470 dự án, trong đó 262 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 4.743 triệu USD và 208 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 27.500 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 902 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 65,7%.

Cùng với các hoạt động thu hút đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp. Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, qua đó chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động tại cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2021, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hoặc sớm hơn so với thời gian quy định, trong đó có 89% thủ tục hành chính được giải quyết sớm hơn quy định; và 100% công việc được tiếp nhận và giải quyết qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Duy trì sử dụng Hệ thống một cửa điện tử để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến; trong đó có 20 thủ tục hành chính ở mức độ 4 và 19 thủ tục hành chính ở mức độ 3. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong hoạt động của cơ quan.

Cùng với đó, công tác giám sát đầu tư cũng được tăng cường, qua đó các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp đã được giải quyết kịp thời, các dự án triển khai nhanh và sử dụng đất có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tại các KCN đã có thêm 16 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện chấm dứt hoạt động cho 2 dự án đầu tư; tạo việc làm mới cho khoảng 2.500 lao động. Đến nay, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN là 399 dự án, chiếm 84,9% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực. Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN khoảng 63.000 lao động.

Thực hiện công tác phát triển các KCN gắn liền với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, thực hiện ký Bản cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với Ban Quản lý các KCN tỉnh. Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 40 doanh nghiệp trong các KCN. Duy trì công tác theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 trong các KCN và kịp thời báo cáo về các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm SARS-Cov-2 theo quy định. Hưởng ứng Đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã vận động các doanh nghiệp trong các KCN ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Để tiếp tục triển khai chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh vừa đảm bảo nhiệm vụ phòng chống dịch Covid – 19, vừa duy trì phát triển kinh tế, trong 6 tháng cuối năm 2021, Ban Quản lý KCN tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid 19 theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Kết hợp công tác phòng chống dịch Covid 19 với công tác phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau: Tập trung hướng dẫn các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát lập Đề án quy hoạch phát triển các KCN, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và chấp thuận bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp phương án quy hoạch các KCN vào trong quy hoạch tỉnh giai đoạn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư các KCN trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, đảm bảo mặt bằng sằn sàng tiếp nhận dự án đầu tư. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, đảm bảo việc đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt. Phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các tổ chức tư vấn xúc tiến đầu tư vận động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng trong việc thu hút đầu tư, trong đó thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với công tác bảo vệ môi trường, ưu tiên các dự án có trình độ công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách. Kết hợp hoạt động thu hút đầu tư với việc duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp trong quá trình triển khai. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, triển khai vận hành có hiệu quả phần mềm “Một cửa điện tử” trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp rút ngắn thời gian và thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, kết hợp giám sát việc tiếp nhận, giải quyết công việc, thủ tục hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp./.

TIN LIÊN QUAN
Hé lộ tin vui với các dự án lớn về bán dẫn, năng lượng của “đại bàng”
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng, nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực bán... 
Liên tục đón “đại bàng về làm tổ”, một phân khúc tiếp tục là điểm sáng của thị trường bất động sản
Thị trường bất động sản công nghiệp liên tục đón loạt “đại bàng”... 
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sỹ: Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp
Qua Diễn đàn trên, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa... 
Vốn đầu tư nước ngoài 6 tháng gần 15,2 tỷ USD, DN điện tử đang đến với Việt Nam
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư...